۱۳۹۵ آذر ۲۴, چهارشنبه

نظم نوین جهانی / قسمت دوم

 تهیه وترتیب : محمد اسحق سیرت

  زمین شطرنجی
موضوع قربانی برای خدایان درگذشته وخون انسانها درمقابل خدایان خویش ریختن تا قهرغضب خدایان شان ارام آرامش خدایان شان و لطف خدایان برحال شان باشد.
سوال:فکرمی کنید این کارامروز متوقف شده است؟
جواب: هرگز تمامی رهبرانی که درعصرجدید حکمرانی می کنند. مناسک یکسانی را امروزه دنبال می کنند. مفهوم زمین شطرنجی رامیدانید که امروزه نمایان است درمراسم های مذهبی شان زمین شطرنجی نماد سفربه ابعاد دیگراست.
نورنمایانگر دنیای ماست، تاریکی نمایانگری دنیای آنها است وطرح شطرنجی نمایانگری ادغام دوجهان ا تمامی مناسک (ماسونی) بایستی روی زمین شطرنجی انجام شوند. این فقط نمایش است که مناسک که درها راباز می کند برای قرن هاست که (ایلومناتی) بطوری موفق به پرستش واحضارشیاطین روی زمین شطرنجی پرداخته است.

ایلومناتی:ایلّومیناتی (Illuminati) همان اتاق فکر برای رأس فراماسون یا بهتر بگوییم «اتاق فکر شیطان» است کلیات تمامی تصمیمات برای تشکیل حکومت جهانی و سلطه بر جهان تحت عنوان «تئوری توطئه»، در ایلومیناتی طراحی، تدوین، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی شده و جهت اجرا در کنفرانس سالانه‌ی بیلدربرگ (Bilderberg) که هر ساله با شرکت حدود 130 تن از بانکداران، سیاسیون، نظامی‌ها و اصحاب رسانه تشکیل می‌گردد، دیکته و ابلاغ می‌شود.

 فریب بزرگ
فریب درتمام عصرها چی گذشته وحال وجود داشته برای هرعصری طرحی متمایزوجود داشت، اما همگی براساس طرح وبرنامه یکسانی بودند. فریب انسان بخاطر گمرا کردن و دور ازخدا وحقیقت وجود خدا.
آنها سه سیاست عمده دارند که می خواهند آنهارا دنبال کنیم.
1:- مطمین شویم که انسان ها باور کنند که شیطان وفرشته ها وجود ندارند.
2:- پیدا کردن راهی برای کنترل کامل ذهن های انسانها توسط شیطان واین کارمیتواند ازطریق خارج کردن (هیپنوتیزم) از قلمرو اسرار ومعرفی آن به عنوان علمی جدید در راه منفعت رساندن به انسانها انجام شود. آنگاه شیطان میتواند از افراد بسیار مشهور،استادان وافراد با استعداد استفاده کند که میتوانند کارهای بزرگ انجام دهند.
3:- نابود کردن انجیل بدون آتش زدن آن،یعنی نظریه چارلزداروین واصول تیوری تکاملی اش را آموزش دهند که توسط خود شیطان تدریس میشود .
سوال: میخواهید بدانید که طرح های فریب درعصرما چی هستند؟
جواب: اینکاربه طوریکنواخت انجام خواهد شد درچنین طرح بزرگ مردم چیزهای رابه شدت خواهد پذیرفت.
طرح اول: شیطان وجن خودش رابه عنوان موجودی فرازمینی پنهان می کند وهرگزاز فریب شما به این ایده متوقف نمیشود.
طرح دوم: به اسلام پایان دهند ایجاد آشوب وتنش درونی درکشورهای اسلامی.
طرح سوم: مطرح کردن مذهب جهانی جدید.
سوال: آن مذهب چی خواهد بود؟
جواب مذهبی که به شما می آموزند، شما یک خدا هستید شما ازنسل میمون ها تکامل یافته اید هرچه میخواهید انجام بدهید شما دراصل توسط موجودات بیگانه آفریده شدید.
طبقه ممتازدین رابه عنوان ابزاری برای کنترل بوجود آوردن اگرشما یکی ازموضوعات ذکرشده را باور دارید در دام برنامه ای جهانی افتاده اید که هدف اش گمراه کردن شما از راه حقیقت است.
با حذف خدا از زندگی شما،این برنامه شمارا به توجه وتمرکز روی لذات ومنفعت های دنیوی وفریب می دهد چون جهان(دجال) برمبنای لذات ومصرف است. به همین دلیل درس اول شیطان این است(هرچه میخواهی انجام بده) حقیقت این است که همیشه یک خدا ویک پیام پشت همه ادیان واقعی بوده است ضرورتاً یک مومن واقعی باید به پیامهای موسی،عیسی، ومحمد(ص) به عنوان پیام رسان باورداشته باشد .
هیپنوتیزم: هیپنوتیزم شاخه‌ای از علم روانشناسی است که در آن به وسیلهٔ تلقین، شخص از حالت هوشیاری خارج می‌شود و تحت تسلط شخص هیپنوتیزور در می‌آید. هیپنوتیزم یا به طور دقیقتر هیپنوز موجب تسلط دیگری بر فرد نمی شود بلکه دیگری با ضمیر ناخودآگاه آدمی به مکالمه و القای تلقینات می پردازد. همهٔ هیپنوزها نحوی خودهیپنوتیزم است.


مسجدالاقصی
کتاب تلمود (70) خاخام که در بابل بودند نوشتن واکنون این کتاب قانون وکانون مرکزی دین یهود میباشد.آنها تورات ترک کردند وازتلمود پیروی میکنند هدف از تلمود طرح های برای احاطه براورشلیم ومعبدسلیمان بوده چیزی بنام معبدسلیمان وجود ندارد.
سوال: چی کسی مسجد راساخت؟
جواب سلیمان(ع) کسی بود بنای مسجد الاقصی راگذاشت وآنجا معبد نبود مسجد بود.درآن دوران شیاطین به مردم سحروجادو می اموختند. سلیمان (ع) فهمید که شیاطین به مردم سحرجادو می آموزند بنابراین تمامی دستورالعمل ها وکتاب هایشان راجمع آوری کرد وآنها را از شیاطین ومردم گرفت وتمام کتابها جمع آوری شده را درزیرتخت اش انهار دفن کرد.
حال شما میدانید که چرا طرح های اصلی این انجمن های مخفی احیای(معبدسلیمان) وحفاری های نزدیک مسجدالاقصی مقدس برای دستیابی به گنج مدفون شده است.
سوال: فکرمیکنید فلسطین به آرامش واقعی خواهد رسید؟
جواب: فلسطین مهمترین قسمت ازتوطه جهانی است وآرام آرام برای ظهورقطعی دجال آماده میشود.
بسیاری ازشما حتی مسجدالاقصی رانمی شناسید واین اصلاً اتفاقی نیست هروقت دررسانه ها از مسجد الاقصی نام گرفته میشود تصویر مسجد( قبته الصخره ) نشان داده میشود. حفاری های امروز برای تخریب ازقبل برنامه ریزی شده است چون آنها دارند برای ظهوری مسیح دروغین شاه شاهانشان(دجال) آماده می شوند. قبل از احیا معبد سلیمان باید مسجد الاقصی اولین خانه مقدس خداوند ویران شود.
سوال: برای جنگ مقدس آمده اید برای جنگ جهانی سوم آمده اید؟
جواب: درحال حاضرهردوشروع شده اند.
نکته:اما این جنگ مقدس دراصل جنگی بین مسلمان ،مسیحی ویهودی نیست،اگرچی اینگونه به نظرمیرسد اما حقیقت ماجرا نیست. این جنگ میان پرستندگان شیطان درمقابل پرستندگان خداوند خواهد بود.
سوال: بهترین راه برای اینکه هیچ مخالفی دربرابر فرعون های امروز مقاومت نکند چیست؟
جواب: باتوسعه یک نظم نوین جهانی متشکل ازمردمی نادان وبرده شده.
سوال: فکرمی کنید چی کسانی جهان امروز را اداره می کنند؟
جواب:خانواده های بانکداران صهیونیست عمداً(روچیلد ها و راکفلرها) کسانی هستند که مالک 80درصد اسراییل هستند.
سوال: چرا احیای معبد سلیمان؟
جواب: چون مسیح دروغین باید ازجای که مسیح واقعی به فرمانروایی منصوب شد حکومت خود راآغازکند.

این بحث ادامه دارد .......
قسمت نخست 

هیچ نظری موجود نیست: