۱۳۹۵ آذر ۲۱, یکشنبه

نظم نوین جهانی/ قسمت نخست

تهیه وترتیب : محمد اسحق سیرت

نظم نوین جهانی (تئوری توطئه)، یک تئوری توطئه که در آن نخبگانی از قدرت در حال توطئه چینی برای سلطه بر تمام دنیا از طریق حکومت جهانی و جهانی‌سازی هستند.
فراماسونری:
در لغت به معنای (بنّای آزاد) یا (معماران آزاد) است . این سازمان،ماهیتی مخفی،پیچیده نهان – روشانه و مخوف دارد. اگر چه فراماسونرها برای خود پیشینه ی بسیار بسیار قدیمی تاریخ جعل می کنند،اما پیدایش یک سازمان مخفی با اغراض مشخص سیاسی و ایدئولوژی لیبرالی درخدمت سرمایه داران غربی را می توان مربوط به اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هیجدهم دانست.


حضرت محمد(ص) از انتشار دجال درجهان درطول عمرشان به ما خبردادن . وقتی دجال درجهان انتشار پیدا کند برای چهل روز روی زمین زندگی خواهد
یک روز مساوی به یک سال است
یک روز مساوی به یک ماه است
یک روز مساوی به یک هفته است
وبقیه روزهایش مانند روزهای ما انسانها است.
1: وقتی دجال در روزی بود که مساوی به یک سال است (بریتانیا) مرکز فرماندهی اوبود
2: وقتی دجال به روزی رفت که مساوی به یک ماه است ایالات متحده آمریکا مرکز فرماندهی اوشد.
3: ودرنهایت وقتی دجال به روزی برود که مساوی به یک هفته است اوبه خانه اش ، به سرزمین مقدس برمیگردد(اسراییل)..
دجال تاکنون مرحله اول خوده، یعنی روز برابریک سال رابه پایان رسانده است. یعنی زمانیکه بریتانیا برجهان حکومت می کرد وپوند استرلینگ، پول رایج بین المللی بود بعد دجال، به روز برابریک ماه رفت وایالات متحده آمریکا به جای بریتانیا برجهان حکومت کرد ودالرآمریکا، پول رایج بین المللی شد.
وحالا قراراست ایالات متحده امریکا قدرت را ترک کند، و اسراییل قرار است جای آمریکاه رابگیرد.
سوال: پول جدید چی خواهد بود؟
جواب: بعدازآن دیگرپول رانخواهید دید،پول جدید ما چی خواهد بود که اسراییل برای بردگی بشریت از آن استفاده خواهد کرد. به همان طریقی که ایالات متحده از دالرآمریکا استفاده کرد. وبلآخره اسراییل قرار است ازپول(نامریی) که دیده نمیشود استفاده می کند.
پول غیرقابل لمس نمی توانید آنرا لمس کنید آن پول،پول(الکترونیکی) خواهد بود. وچیزی عجیب وخطرناک درمورد پول الکترونیکی این است که توسط سیستم بانکداری در سراسر دنیا کنترل میشود وسیستم بانکداری توسط یهودیان کنترل می شود این سخن غیرمعتبرنیست حقیقت دنیاست. 

مطابق اسلام یک سال اخروی، برابرهزارسال انسانی است وبه این طریق ما می فهمیم که دجال ازطریق بریتانیا هزارسال حکومت کرد.
بدون هیچ شانس وتصادفی،حکومت سلطنتی بریتانیا یه سال(900) برمیگردد، یعنی (1900=1000+900) درسال 1917
آمریکا رسماً وارد جنگ جهانی شد واین قدمی است برای تامین ابرقدرت جهانی جدید.
دجال ازآنجا به اندازه یک روز برابریک ماه حکومت می کنند
بنابراین اگریک سال برابر(1000)سال است یک ماه برابر(12) و(1000) خواهد بود که برابر(83) سال خواهد بود.
(2000=83+1917)
نکته: تمامی تحقیقات مستقل ثابت می کند که حادثه 11 سپتامبریک جنایت داخلی بود.
درسال2002 افغانستان مورد حمله قرار گرفت
درسال2003 عراق مورد حمله قرار گرفت
درسال 2006 لبنان مورد حمله قرار گرفت
درسالهای پس از 11 سپتامبر، ایالات متحده پایگاه های دربیش از(10) کشور خاورمیانه تاسیس کردکه به محافظت از فرمانروایی وامنیت اسراییل بپردازند، یعنی آخرین پایتخت نظم نوین جهانی دقیقاً همانطور که محمد(ص) در (1400) سال پیش آنرا فاش کرد.
بعد دجال از اسراییل به اندازه یک روز برابریک هفته حکومت می کند وبا دنبال کردن فرمول قبل یک روز برابریک هفته یعنی برابر(83)سال تقسیم بر(4) خواهد بود. که میشود حدود (21) سال که مارابه سال های 2020 تا 2023 می رساند.


دامه دارد.....

قسمت دوم 

هیچ نظری موجود نیست: