۱۳۹۵ آبان ۲۲, شنبه

دین علمی کړوکه علم دینی کړو؟/ له اشپز سره بانډار


 لیکوال: امید فردا
سهار دفتر ته راغی له جوړ په خیر وروسته می ورته ویل : د چای بند بست درته وکړم که د قهوی ؟ول بس یو سګریټ به دود کړم .مال زمونږ منیجر په مخامخ بورډ لیکلی No smoking.خبری مو سره اوږدی کړی یو غر یی په بل غره وویشت ناپړتی یی وویلی ول ځم له یو چا سره می د علمی بحث وخت ټاکلی تاسو هم دا خپل دین یو څه علمی کړئ .مال زمونږ دین علمی دی تاسو خپل علم دینی کړئ .


%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%86-%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%87%d9%85-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%85
د میلمانه خبری اشپز واروریدی یو دم یی له اشپز خانی پری را غر وهل ول ووزه د شیطان پرست لمسیه ستا د مور په علم … مال پام پام چی ګستاخی ونه کړی.میلمه چی ووت اشپز ته می خوشکی وکړی مال دا حرکت دی د میلمه پالنی خلاف وو ستایی په مور بیچاره ګۍ څه ؟ چی ور یاده دی کړه .ول ټوله ګناه یی د مور ده که یی خپل زوی درست روزلی وایی نن به یی ولی دا سی کفریات غږه ول.مال ته خبر نه یی چی دلته د ښځو زده کړی تحریم شوی.ول کوم ملا تحریم کړی ؟ مال ملا بیچاره نه دی تحریم کړی تا غوندی صوفیانو تحریم کړی .ول ښا!!!!! وس دی په صوفیانو پسی هــم را وا خیسته؟.  مال که یی نه منی نو ور شه خپله زړه دی د سواد آموزی کورس ته ولیږه .ول ولا که می دا کار غیرت قبوله کړی . مال ولی د ده پلارڅه بی غیرته درته ښکاری .سر یی ښکته و ځاړا وو ول ځم چی پیاز می ونه سوزیږی .

هیچ نظری موجود نیست: