۱۳۹۵ آبان ۲۲, شنبه

نن می په مَوجو ګوتی مه وهه! / له اشپزسره بانډار

 لیکوال: امید فردا
سهار یی سخت فکر خراب وو مال بیا دی ولی طوطی ګونګ دی ؟ول هسی نن می په موجو ګوتی مه وهه .مال ولی ؟ ول ته دی بی ننګو ته ګوره ز مونږ د غازی میربچه خان میډال یی زمونږ د قاتل ډم په سینه ور وټوبل له دی خبری سره یی چیغه کړه :
مرګ د پنجاب په غلامانو ! مال ته لیونی کیږه مه هنر او هنرمندان سیاست او سیاستوال پوله نه پیژنی راشه د ټکر دا سندره در باندی واوره وم .

ملا تا څکلی نه دی
نری سری شونډی کافری
ستا په غیږ کښی ناستی نه دی

له کالو ډکی کوتری
راشه راشه لیونی له
جام اوچت کړه مسلمان شه
د رندانو په مذهب شه
جنتی په دی جهان شه .
یوم دم یی تندی سره وغوړیده مال اوس نو د غرمی غمه وخوره .
ول چشم .

هیچ نظری موجود نیست: