۱۳۹۴ اردیبهشت ۲۷, یکشنبه

محاسبه ریاضی و معامله کثیف مافیائی با گروگان گیران ! / محمد آمین فروتن


پیوسته به گذشته قسمت هفتاد ویکم
از فرد ، فرد خواننده گان ارجمند و علاقه مندان نوشته های ناچیز این قلم مصرانه می خواهم تا این سلسله از
 یادداشتهایم  را حتمأ از آغاز تا انجام با تأمل بخوانند ، باور دارم که پاسخ بسیاری از پرسشها و ابهامات در فرآیند دکتورین نظامی و امنیتی  کشور بویژه آنگاه که جانبازگمنام امام زمان !! و تنها بازمانده معلول معرکه  جلال آباد  حاج آقا محمـــد حـــنیف خان  اتمردامت برکاته !! با شال ســـیاه  جبـــهه مـــوســــوم بـــه  « حق وعدالت!! »  کمر پوسیده  محمد اشرف غنی  احمدزی دومین متفکر جهان !! وکاندید انتخابات ریأ ست جمهوری را به کمربند سرخ دالری گره  زد  !
انهدام پیاپی ی فرهنگ و تمدن کشورباستانی افغانستان نیز کلید خورد . وحضرت محمد اشرف غنی به درگاه شیوخ و خا خام های وهابی عربستان بویژه خادم حرمین شریفین ملک عبدالله بنام ادای فریضه حج عمره  تشرف حاصل کرد که با حضور یابی  محمد  اشرف غنی در دربار خادم حرمین الشرفین  میلیونها دالر پول های بی زبانی !!  از صدقات و اعانه های متبرک مردم به وساطت محمد حنیف اتمر این  جانباز جنگ جلال آباد  برای هزینه های انتخاباتی ستاد  محمد اشرف غنی  احمدزی بصورت  نذرانه حاصل گردید . و آن همه دالرهای متبرک نیز در امر خیر بویژه در پروژه داعشی ساختن منطقه جنوب غرب آسیا با دستهای باز میان متنفذین قوم و سران قبائل بصورت عادلانه !! تقسیم گردید تا اینکه استراتیژیی انگلیسها در برابر دکتورین امنیتی ایالات متحده امریکا غلبه حاصل کرد وموافقتنامه ای موسوم به تشکیل ” دولت وحدت ملی افغانستان ” میان دو جناح سیأ ” سی که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بنام های تیم تحؤل و تداؤم برهبریی محمد اشرف غنی و گروهی بنام اصلاحات و همگرائی برهبریی عبدالله عبدالله  وارد گود انتخابات شده بودند به محضر حضرت جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امریکا به تصویب رسید ، هرچند نسخه جان کری خوابهای تک روانه و تعبیر ناشده هواداران هردو دسته انتخاباتــــی ناتما م گذاشت

اما علی الرغم ابهام ماهوی در تفسیر و تشریح موافقتنامه تشکیل دولت وحدت ملی  بازهم مطابق به روال قبلی حضرت محمد حنیف اتمر با نخستین فرمان رئیس غنی بحیث مشاور عالی امنیت کشور منصوب گردید ، شاید با انتصاب  ضربتی محمد حنیف اتمر موضوع امضا نمودن قرار داد امنیتی میان ایالات متحده امریکا و افغانستان نیز نقش داشته است اما حقیقت این است که حامیان دکتورین انگلیسی در افغانستان سعی وتلاش  داشتند تا برای تکمیل استراتیژیی داعشی  ساختن بحران در منطقه وبا توجه به حضور فعال عربستان در تدوین و ترسیم نقشه راه کشورهای چون عراق – سوریه و افغانستان حضور عاجل وضربتی محمد حنیف اتمر که از جیمزباند های کارکشته جهان جاسوسی به شمار میرود در روند  سرعت بخشیدن  به صدور فرمان از سوی رئیس غنی نقش بسزای داشت . و بصورت عاجل به جایگاه ومقامی  دسترسی پیدا کرد که از سال های سال بدینسو انتظار آنرا میکشید . مطابق به روال قبلی به بسیار زودی  ریاست شورای امنیت افغانستان را نیز از آن خود کرد و دستور داد تا همه اذناب دوره حکومت  دکتر نجیب الله را که با آب زمزم !! چشمه های سازمان استخبارات نظامی پاکستان ISI غسل تعمید نموده باشند در شورای امنیت جابجا سازند ، چنانچه در نخستین روزهای مأموریت اش بحیث رئیس شورای امنیت کشور دگرجنرال افضل لودین را که درزمامداریی دکتور نجیب  الله رئیس رژیم کمونیستی جبهه جنگ ننگرهار بود  بحیث مشاور نظامی شورای امنیت مقرر ساخت که بسیار زود و با سرعت برق آسا به اثر مشوره شخص محمد حنیف خان اتمر  بحیث وزیر دفاع حکومت وحدت ملی غرض کسب رأی به پارلمان کشور معرفی گردید ، اما طراحان امریکائی منظومه استراتیژیی افغانستان  که نه میخواستند بسته  امنیتی  این کشور را بصورت سربسته تحویل جناحی بسازد  که تلاش دارند تا برای حضور ایالات متحده امریکا در منطقه مشغول  آتش افروزی اند لهذا علی الرغم اینکه جنرال محمد افضل لودین بحیث یک افسر مسلکی برای اخذ رأی ازپارلمان ازسوی ریاست دولت وحدت ملی معرفی گردیده بود از فهرست باز ماند و شگفت انگیز است که این معادله نیز از سنگ اندازی های همکاران بومی شامل در حکومت وحدت ملی افغانستان دانیسته شد . در حالیکه واقیعت چیزی دیگری و در گرواراده  نیروهای خارجی بشمار می آید .

حکایت است که دریکی از جنگ ها یک سرباز نزد قوماندان رفت و تفنگی را که از دشمن گرفته بود به قوماندان نشان داد قوماندان به سرباز پنج روز مرخصی تشویقی برایش داد ، سربازبعد از یک مدتی تفنگ دیگری را آورد و ده روز مرخصی گرفت ، یک روز قوماندان فرقه درجمع نظامیان و دیگر سربازان وقتی از آن سرباز تقدیر میکرد از وی خواست  تا تاکتیک خود را به همه سربازان دیگر نیز بازگو کند ، که سرباز بلادرنگ شروع به جواب دادن کرد وگفت : قربان ! هردفعه که  یک تانک خود ما را به دشمن میدهم یک تفنگ می گیرم .!! اگر یاد خواننده گان ارجمند باشند که در یکی از یادداشت هایم از دورانی که حضرت محمد حنیف خان اتمربرکرسی وزارت امورداخله تکیه زده بود و نیروهای انگلیسی بر زمین و آسمان ولایت هلمند حکمرانی میکرد مخالفین  مسلح اداره مافیائی کابل در جامه  نیروهای نظم عامه و پولیس خاص توسط طیاره های انگلیسی از قطعات نظم عامه به ظاهر مربوط  وزارت داخله افغانستان  واقع در ولایت هلمند در دسته های منظم در قرار گاه زون مزارشریف  که جنرال مجتبی پتنگ  یکی از هم پیک های شبه کمونیست حاج آغا محمد حنیف اتمر در رهبریی آن قرار داشت فرود آورده میشدند . درست برمبنای ستون مشروعیت  همان پروژه بوده که این بار نیز آقای محمد حنیف اتمربحیث رئیس شورای امنیت  بصورت یکجانبه و بدون مشورت با آراکین وبزرگان حکومت وحدت ملی روند جابجائی  صدها خانواده عرب ها و ازبک تبار ها را که در مناطق وزیر ستان شمالی و جنوبی از سالهای سال بودوباش داشتند  در بدل چند میلیون دالر پول نقد برای پرداختن هزینه  های جابجایی و انتقال مهاجرین مسلح  درسر تاسر افغانستان متقبل گردید .
YouTube Preview Image
آقای محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی ریاست حکومت وحدت ملی افغانستان برای اینکه بتواند این پروژه تازه قرار داد شده را با اطمینان و امانت به انجام برسانند در نخستین اقدام اش عبدالکریم متین را بحیث والی پکتیکا معرفی نمودند که از ناخبریی و انگیزه تقرریی خود آگاهی نداشت در یک روز سرد بهاری آقای عبدالکریم متین  والی پکتیکا ، شورای امنیت ملی  را به توزیع  دوصد هزار دالر پول در میان خانواده های مهاجرین داعش که در ولسوالی برمل جابجا شده اند متهم ساخت .
       محاسبه ریاضی و معامله کثیف مافیائی با گروگان گیران  !
YouTube Preview Image
همین چند روز پیش بود که شبکه های تلویزیونی که از کابل منتشر میگردد ناگهان اعلام کرد که دوتن از جنرالان قومی بنام های جنرال زیار مل و محمد رفیق دو تن از بزرگان قومی ولایت زابل در خیمه تحصن داد خواهی برای ۳۱ شهروند ربوده شده حضور یافت نامه ای از ګروه طالبان را به خانواده های از ګروګانهای مظلومی که در این خیمه به تحسن پرداخته بودند تحویل دادند در این نامه که به دستخط و امضای سران نوشته شته شده بود طالبان مسلح نیز مدعی گردیده اند که ۳۱  تن از مسافرانی که قبلأ از سوی گروه داعش ربوده شده بودند اکنون در اختیار آنها بوده  و همه گروگانها نیز زنده اند . نامه ای که از سوی طالبان نوشته شده بود درآن خواستاررهائی زندانیان خود شده بودند . آقای زیارمل متنفذ قومی ولایت زابل گفته است که این گروه مسافر از دست داعش رها شده و اکنون در دست انها میباشند ……

ادامه دارد

هیچ نظری موجود نیست: