۱۳۹۳ مهر ۱۸, جمعه

خاطره شنیدنی ازگذشته استاد سیاف/نویسنده: ابوحامد خالد

 بالائ کابل مرمی می بارید، به هر سو
سر وصدا و شور ماشور بمب و ماتم بود ، فضا شکل گرد آلود را به خود گرفته
بود وبوئ کثیف خون و بارود در فضا منتشر بود ، در شهر کابل حکومت مجاهدین
تحت زعامت استاد ربانی بود ، درشهر کابل و اطرافش پوسته ها و گروپ هائ مسلح
شورائ نظار بودند ، که رهبری شان را احمد شاه مسعود می کرد.


نظر به معاهده که میان مجاهدین
صورت گرفته بود دو ماه صبغت الله مجددی و بعدا برائ چهار ماه استاد برهان
الدین ربانی منحیث رئیس جمهور انتخاب شده بود ،ولی طی فیصله یک مجلس
قومندانان خویش که به نام مجلس اهل حل و عقد یاد میشد تاج ریاست به راس
استاد ربانی منحیث رئیس جمهور دایمی نهاده شد، که استاد سیاف به فتوائ خویش
هر مخالف را باغی میخواند . سال اخیر رژیم استاد ربانی بود و تحریک طالبان
هم در بخش جنوبی کشور سر بلند نموده بودند .


ما همراه با یک قومندان حرکت (
حرکت انقلاب اسلامی ) به کابل رفتیم ، آنجا دادگاه عالی به تنظیم حرکت
انقلاب اسلامی رسیده بود ، درآن وقت تنظیم حرکت ( حرکت انقلاب اسلامی ) با
رژیم ربانی اعلان مقاطعه نکرده بود .


همراه با قومندان به ارگ رفتیم ،بعد از ادائ نماز ظهر در ارگ جلسه قومندانان بود

خاطره شنیدنی ازگذشته استاد سیاف بیشتر بخوانید

هیچ نظری موجود نیست: