۱۳۹۳ مهر ۱۷, پنجشنبه

اوس دموکراسی نهادینه شوه!/ زمان مزمل

زمونږ د شمال د جبهې وروڼه چې د خپل
عادت مطابق په الفاظو او بیا په رنګینو الفاظو باندې یې په سیاست کی ډېر
حساب روان دی، هغوی د ډېرو نورو رنګینو اصطلاخاتو تر څنګ په دې وروستیو
څلورو کلونو کې د دموکراسۍ د نهادینه کولو په اړه داسې رنګینې-رنګینې تبصرې
او تحلیلونه کوی چې یوه نا بلده انسان ته د هغوی دا تبصرې او تحلیلونه د
هغو مخدره موادو اغېز لری چې ایران ته تللی یې نن د کوټې سنګی په سړکونو
ژوندۍ هدیرې لری.


نوردلته ولولی

هیچ نظری موجود نیست: