۱۳۹۵ آبان ۲۲, شنبه

طالبان چي وږي شي اعلامیی خرڅه وي / له اشپزسره بانډار


لیکوال: امید فردا
سهار اهسته را په غوږ شو ول ملا منان نیازی ملا طیب او هغه بل ښایسته ملا څه نومیږی؟ نوم یی را نه هیرو سو.مال ملا متوکل یاده وی ؟ ول یا یا هغه بیچاره نو کله تر ما بد تره بیا ښایسته وو.

مال اکبراغا یاده وی ؟ول یا هغه خو داسی سیسن دی لکه دسلیمانزو….خبره می په خوله کښی ور وچه کړه مال پام بی ادبی ونه کړی .ول یایا خوله می دی ماته سی ولی به بی ادبی کوم .مال ښه  ملا منیب یاده وی؟ ول یا هغه خو سره خوله الک دی.په ذهن کښی می معتصم اغا جان را و ګرزید مال معتصم یاده وی؟.
ول هوهو هو هغه هغه .مال دغو کسانو څه کړی؟ول هیڅ هسی پوښتنه را سره پیدا شوه چی دوی به ولی له طالبانو څخه جلا شوی یی ؟ مال واړه ماشومان ور پسی ول د کور ګوز آره یی نه کیدله ول ښه ! اوس نو په څه ګوزآره کوی؟مال اوس یی کاربار ښه جوړ دی د کال په سر کښی یوه اعلامیه خرڅه کړی د کال تر پایه په نرمو کوچو کښی ناست یی یخو ایرکنډیشنانو ته شنی او توری چای له بادغیسی پستو سره نوشی جانه وی ولا که د چا په کیسه کښی لا یی .خوله یی وازه پاته شوه . ول ښه څه د زوی مړی زامن دی ښه بی سرمایی غریبی یی ځانته پیدا کړی راځه چی زه او ته هم همدا کار شروع کړو .مال پورته لیونی کیږه مه د غرمی لپاره له تازه کچالوو څخه چپس پاخه کړه . د چورتونو په دریاب لاهو شو ! ول چشم .

هیچ نظری موجود نیست: