۱۳۹۴ اردیبهشت ۲۰, یکشنبه

برهان قاطع و بخشش ملا نیازی !/ محمدآمین فروتن


پیوسته به گذشته قسمت هفتادم :
حکایت است ،  امام فخررازی که از مخالفان مذهب اسماعیلیه بود  هنگام خطبه و دروس وقتی از فرقه ها
و مذاهب مختلفه سخن به میان می آورد درباب شیعیان اسماعیـــلیه مـــی گفت که پیــروان این مـــذهـــــب ” برهان قاطع “ ندارند و سخت نکوهش می نمودند ، روزی یکی از فدائیان اسماعیلیه که ” دست به تیغ شان ” شهرهء تاریخ بود ، فخررازی را به گوشه ای خلوت مسجد برد وبر زمین کوفت و خنجر آبدیده ای بر گلویش گذاشت و در حالیکه خنجر را بر گلویش فشار می داد از فخررازی پرسید ، شیخ ترا چه میشود که فقط اسمعیلیه را نکوهش می کنی ؟ شیخ رازی وقتی خنجر را دید پرسیــد که چه می کنی و این چیست ؟  مرد فدائی گفت : این ” برهان قاطع ” است  اگر پس از ایـــن کلامــی از اسمعیلیه را بر زبان آری با همین شیوه شاه رگ گردنت را قطع خواهیم کرد .! شیـــخ از آن پــس در خطبه ها و جلسات درسی درباره  همه مذاهب سخن میگفت به جز فرقه اسما عیلیه ، که هیچ حرفی از آنها برزبان نه می آورد ، روزی یکی از شاگردان شیخ با تعجب پرسید ، مگر چه شده است که شیخ از فرقه اسماعیلیه انتقاد نه میکند ، شیخ رازی در حالی که دستی بر محاسنش می کشید و آبرو را کمی پائین تر می آورد با تغییر لحن بصورت ملتمسانه می گفت که : اخر آنها ” برهان قاطع!؟ ” دارند ، من این برهان قاطع و دلیل محکمشان را قبلأ ندیده بودم و آخیرأ متوجه شده ام !
Qazawat wa Kafsh 10
 طور یکه تمامی عزیزان خواننده این یادداشت استحضار دارند دریک روز بهاریی کابل یکی ازژورنالیست های  شبکه تلویزیونی  موسوم به   ۱TVکه از کابل نشرات دارد در گرماگرم اعلام حکم اولیه محکمه ابتدائیه کابل بصورت مستقیم بسوی منزل شهید فرخنده رفت و تا عرق های بدن شان نه خشکیده بود میکروفون تلویزیون را در اختیار خانواده و بازمانده گان شهید فرخنده قرار داد تا غصه های دلشان را شانرا از قفس سینه بیرون ریزند و نسبت به حکم صادره محکمه اولیه ای که برای بررسی جرم قتل فرخنده تشکیل و مؤظف گردیده بود واکنش نشان دهند .
YouTube Preview Image
چنانچه شما بیننده گان عزیز ملاحظه فرمودید  و نگریستید یکی از برادران فرخنده در مقدمه وقتی مایکروفون را دردست گرفت و ضمن بیان پیامدهای این حادثه به صورت واضح شهادت فرخنده را جرقه ای برای تحقق عدالت در جامعه عنوان کرد و از مردم افغانستان خواست که نباید این فرصت را از دست دهند و از شهادت خواهرم  فرخنده بحیث یک فرصت برای عدالت و آزادی در جامعه استفاده کنند . تا دیگر خواهر تو ، مادر تو با این حالت دُچار نگردد و قربانی بی عدالتی نگردد .اما به عنوان انسان های عدالت خواه یکبار دیگر بصورت مستند به چگونگی اعلام حکم در دادگاه ابتدائیه ای معطوف داریم که به اثر آن چهار تن از متهمان محکوم به اعدام ، هشت تن را به ۱۶ سال حبس و ۱۸ تن دیگررا به دلیل عدم وجود اسناد و مدارکی مبنی بر مشارکت شان در قتل برئ الذمه اعلام نمودند و حکم بر برئت آنها صادر گردید
Farkhoda 11
YouTube Preview Image
 اما جالب ترین بخش گفتگوی خانواده شهید فرخنده آنگاه بود که پدر داغدیده اش پرده را از صحنه ای برداشت که روزی ملا نیازی خطیب مسجد وزیر اکبر خان را پس از ایراد خطبه غرا در نماز جمعه که قتل شهید فرخنده را توجیه شرعی نموده بود به منزل مسکونی ای که فرخنده همراه با برادران و پدر و مادر داغدیده اش زندگی میکنند با وساطت خانم قدریه یزدان پرست از اکابر و بزرگان جمیعت اسلامی افغانستان آورده شده بود .
YouTube Preview Image
چنانچه می بینید و می شنوید برادر شهید فرخنده با صراحت اما به قهر و غصه به مطلب بزرگ ومهمی  اشاره می کنند ،
و می گوید که : باید ملا طائیفه خود را اعدام کنند بخاطریکه در هزار سال گذشته اسلام حقیقی را به مردم ما نیاموخت …. اکنون بدنیست در جهت بیشتر روشن ساختن قضیه یکبار دیگر  سخنان ملا ایاز نیازی خطیب مسجد وزیرمحمد  اکبر خان در خطبه نماز جمعه  ای را که یکروز پس از شهادت فرخنده با حرکات شگفت آورخود در پیشگاه صد ها تن از نماز گزاران ایراد نموده بود  جهت کشف و درک حقیقت بصورت مکرر ارائیه کنیم .
YouTube Preview Image
چنانچه در بخش های قبلی تذکرداده وبه عرض رسانده ام وقتی درگرماگرم چنین دروغسازی ها و شایعه پراگنی از یکسو و ازجانب دیگر محکوم ساختن این جنایت ننگین ضد اسلامی و ضد انسانی  از صد ها هزار انسان شرافتمند بود شاید خطیب مسجد وزیر محمد اکبرخان مأموریت داشت که اگر نیروهای امنیتی به گرفتن اوباشان و قاتلان حرفوی اقدام کنند خطیب مسجد وزیر اکبر خان که بایکی از قدرتمندترین پایه مذهبی این رژیم  تعلق دارد با ایراد خطبه غرای که جنایت را توجیه و تطهیر کند و همچنان   نیروهای امنیتی رژیم را متوجه خطراتی سازد که با بازداشت عاملان این قتل فجیع ممکن است مردم متدئن افغانستان به شور آیند . روی همین انگیزه بوده که وی برای نجات جیمز باند های شاه دوشمشیره که پس از چند ساعت ؤقوع حادثه  به نیروهای امنیتی هوشدار مذهبی صادر میکند … …….
niazi and Farkhonda Family.11
ملا نیازی را چه کسی و با چه قدرتی نزد خانواده شهید فرخنده برده بود ؟   
در جائی در باره شخصی که ملا نیازی را به خانواده شهید فرخنده  برده بود خواندم که ملا نیازی را خانم قدریه یزدان پرست عضو بلند پایه جمیعت اسلامی افغانستان برهبریی زنده یاد استاد برهان الدین ربانی و  یکی از اعضای کمیسیون  عالی نظارت بر حقوق بشر افغانستان نزد خانواده شهید فرخنده برده بود  قدریه یزدان پرست  که با پیروزیی مجاهدین و تشکیل حکومت آنها بحیث رئیسه سازمان اسلامی زنان افغانستان گماشته شد و با سقوط حکومت شهید استاد ربانی توسط طالبان به کشور هالند پناهنده شد و حق شهروندی  کشور هالند را نیز حاصل کرد .
YouTube Preview Image
 نمونه سخنرانی قدریه یزدان پرست در روز پیروزیی مجاهدین افغانستان
اما با تأسیس نخستین دولت پس از سقوط حکومت طالبان شریک نظام مافیائی برهبریی حامدکرزی گردید و با حفظ شخصیت حقوقی  شهروند هالندی در مقامات بلند  تشریفاتی اما درعین حال سود آوری  مانند سازمان های  وابسته به جامعه مدنی  و حقوق بشری گماشته شد آخرین پست اش عضویت در کمیسیون  نظارت بر حقوق بشر افغانستان است که بحیت یکی اعضای بورد رهبریی این کمیسیون از سوی حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان معرفی گردید . آخیرأ نیز وقتی شهید فرخنده از سوی داعشی های شاه دوشمشیره به وجه دردناک به قتل رسید وملا ایاز نیازی خطیب مسجد وزیر اکبرخان در توجیه شرعی این قتل اظهارات تهدید آمیزی را بیان داشت سراسر افغانستان و جهان را به لرزه در آورد که  قهر وغصه میلیون ها انسان ساکن در افغانستان و جهان را در برابر این جنایت و توجیه آن توسط ملا نیازی را بر انگیخت . ملا نیاز مجبور شد تا در گام اول با غلط تعبیر شدن  اظهارات  گفته شده درخطبه های  روز جمعه  از سوی سامعین چاره ای را برای فریب افکار عامه را مساعد سازد اما این نوع اظهارات  ملا نیازی کار را بیش از حد معمول خرابتر ساخت لهذا متوصل به چاره ای شد که کسی از زورمندان را بیابد و وی را به خانه شهید فرخنده برساند و اصلأ از مردم و جهان بخواهند که سخنان ملا نیازی به غلط تعبیر شده و هرکسی که به ملا نیازی توهین کند از هواداران فرخند نیست ؛ ا ین مأموریت مهم  را خانم قدریه یزدان پرست سابق عضو پارلمان افغانستان و عضو کمیسیون عالی نظارت برحقوق بشر  به عهده گرفت و ملا نیازی را به منزل مسکونی شهید فرخنده بردند و از برادران شهید فرخنده خواستند که بصورت واضیح و از تربیون های مطبوعاتی اعلام کنند و بگویند که شهید فرخنده اهل قرآن و یک خانم مذهبی بوده تصؤر آنرا نیز نه میتوان کرد که خطیب مسجد جامع وزیر اکبر خان که اکثریتی از اعضای خانواده اش با وی اخلاص فوق العاده داریم و از شاگردان ایشان هستیم  اینگونه اظهاراتی که مطبوعات کابل آن را رنگ آمیزی نموده اند بگویند .
YouTube Preview Image
پدر شهید فرخنده در باره اظهارات مبنی بر عفو و  بخششی که دوروز بعد از حادثه قتل شهید فرخنده در باره ملانیازی خطیب مسجد وزیر اکبر خان برزبان آورده بود گفت که : ملا نیازی را ما نه بخشیدیم کلاشینکوف بخشیده است اما برادرشهید  فرخند ه پرده از هویت این کلاشینکوف برداشت و گفت که قدر یه یزدان پرست ملا نیازی را به خانه ء  ما آورد ه بود ! آگاهان امور وقتی این نوع معاملات و فشار های مافیائی را در حوزه حقوقی و قضائی بویژه توسط  قدریه یزدان پرست کسی که داعیه دار اسلام و دارای سابقه آنچنانی مبارزاتی و «حقوق بشری !!»است دیدند وشنیدند اکیدأ باور پیداکردند که آرام ، آرام  نقاب ها از چهره های دغل باز و جیمزباند های شبه مذهبی بیرون می افتد و روح عدالت نیز در جسد نیمه جان ملتهای به ذلت کشانده شده دمیده خواهد شد …
ادامه دارد

هیچ نظری موجود نیست: