۱۳۹۳ مهر ۲۰, یکشنبه

تولد کمونیستها از بطن امپریالیزم در سیزدهمین سال تجاوز!/انجنیر محمد نذیر تنویرمناسبت سیزدهمین سالروز تجاوز امریکا بر میهن ما:

یکی دیگر از روز های سیاه مهین ما؛ ۷ اکتوبر ۲۰۰۱، روز تجاوز امریکا و متحدین اش می باشد.

با آغاز تجاوز، مهین فروشان حرفه یی بوقلمون وار لباس عوض نموده و آماده گی شان را برای باداران جدید شان اعلان داشتند.

بلی! چندین دهه شعار مرگ بر امپریالیزم،
جایش را زیر عنوان “دیموکراسی” به دوستی با امپریالیزم تبدل ساخت و آن مردم
مظلوم یکه دیروز زیر نام “اشرار” قربانی می گشتند امروز زیر نام “تروریست”
به قتل می رسند!

بلی! هر دو طرف تغییر ننموده :

آنکه ظلم و ستم روا می دارد، همان قصابان کمونیست اند؛

و آنکه در مظلومیت و شکنجه قرار دارند همان مردم مظلوم و مسلمان اند.

آن اولی دین اش را، وطن اش را، هویت اش را، و… می فروشد؛

و آن دومی سعی بر حفاظت اش می نماید.

آن اولی برای ما، روشنفکر، قهرمان و هیرو تراشیده می شود؛

و آن دومی متحجر و تروریست.اما ضمیر های زنده کجایند؟

مرده اند؟

در حال نزع اند؟

بیمار اند؟

و یا زنده؟

جواب پیچیده و مشکل نیست!

نزد خودمان بوده، که دیر و یا نزدیک؛ با میل ویا بی میل، به بیان اش خواهیم پرداخت!

و آن، روزیست که در برابر خالق هستی حشر گردیم!

پس لعنت و نفرین الله بر کمونیست های “روسی و چینی” و همنشینان شان که
دروغگویی را شیوه امور شان قرار داده و بار دیگر پیمان وطنفروشی را امضا
نموده و به استمرار جنگ کوشیدند!

هیچ نظری موجود نیست: